Thông tư số 04/2015/TT-BXD, ngày 03 tháng 04 năm 2015 về việc Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về Thoát nước và Xử lý nước thải.

Thời gian: 29/01/2016 | 03:47

Thông tư số 04/2015/TT-BXD, ngày 03 tháng 04 năm 2015 về việc Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về Thoát nước và Xử lý nước thải.

Xin mời tải file đính kèm để xem thông tin chi tiết:

Thông tư số 04/2015/TT-BXD