Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015: Quy định về quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch BVMT

Thời gian: 11/09/2015 | 12:38

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015: Quy định về quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch BVMT

Thông tin chi tiết  về Nghị định xin mở file đính kèm

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP